Gizlilik Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA 

GENEL AYDINLATMA METNİ

Kolektif Araştırmalar Derneği (“CORE” veya “dernek”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda, derneğin etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun gereği ve Kanun metninde tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi ilgili ticari ilişkiler kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

Kanun uyarınca İstanbul Dernekler Masasına kayıtlı, Osmanağa Mh. Söğütlüçeşme Cd. No:56/5 adresinde mukim Kolektif Araştırmalar Derneği (CORE) Veri Sorumlusudur.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz dernek tarafından; derneğin yürüttüğü sosyal veya ticari faaliyetlerin mevzuata ve dernek politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için derneğin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, derneğin kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilirlik politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, derneğin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, derneğin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve derneğin iletişim ve iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla daima bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, derneki denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde derneğin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır. 

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, derneğin yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, görüntülü veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin/anlaşmanın kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin/anlaşmanın taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla CORE’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

 

 • Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman CORA’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya www.core.org.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı Osmanağa Mh. Söğütlüçeşme Cd. No:56/5 Kadıköy / İstanbul adresinde adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya CORE’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@core.org.tr adresine iletebilirsiniz. CORE, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde dernek tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.